Aandeelhoudersbevraging

In december stuurden we een vragenlijst door aan alle Vlaskracht vennoten waarin we peilden naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van duurzame energie. 110 respondenten vulden de volledige vragenlijst in waarvoor onze grote dank. We leerden jullie hiermee beter kennen en zullen bij de verdere ontwikkeling van Vlaskracht hier ook rekening mee houden.

KENNIS VAN DUURZAME ENERGIE

Hoe zit het nu met de kennis van duurzame energie bij onze Vlaskracht aandeelhouders?

Mocht dit een eindexamen geweest zijn, dan werden een flink deel van onze vennoten naar huis gestuurd met een vakantietaak. Maar we maakten het jullie ook niet gemakkelijk.

 • Toch wist 40% van de vennoten die aan dit onderzoek meewerkten dat 15% van de CO2-uitstoot in ons land afkomstig is van de productie van elektriciteit. Dit werd door bijna de helft van de respondenten overschat. De helft van de CO2-uitstoot is afkomstig van de industrie en het verkeer.
 • 1531 gezinnen kunnen van elektriciteit worden voorzien door een windturbine zoals de Daltons langs de E17 in de buurt van Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke. 41% van de respondenten hadden dit juist. De helft overschatte het aantal gezinnen dat hiermee van elektriciteit kan worden voorzien. Intussen worden grotere en meer efficiënte turbines gebouwd die 5295 gezinnen kunnen bevoorraden. Wie het fout had, krijgt straks toch gelijk.
 • In Vlaanderen staan intussen 573 windturbines. We doen beter dan wat ¾ van de respondenten denkt. Maar toch nog 13% van de respondenten had het hier bij het rechte eind.
 • In het Belgisch deel van de Noordzee staan intussen al 399 windturbines wat 17% van de respondenten juist hadden ingeschat. De helft overschat het aantal windturbines in de Belgische territoriale wateren. Straks krijgen ze ook gelijk als de offshore plannen van de regering gerealiseerd worden. Lees ook verder in deze nieuwsbrief het artikel ‘Burgerwind’ hierover.
 • In ons land is minder dan een vijfde (18,5%) van de verbruikte elektriciteit groene elektriciteit. Meer dan een op twee (53%) van de respondenten antwoordde hier juist op.
 • Groene elektriciteit die we hier gebruiken wordt niet noodzakelijk in België opgewekt. Dat wist 53% van dit panel. Vlaskracht samen met andere energie burgercoöperaties streven ernaar om alle groene elektriciteit lokaal op te wekken. De opbrengsten van lokaal opgewekte energie in samenwerking met burgercoöperaties zorgt ervoor dat de meerwaarde in de eigen regio blijft.  
 • De meerderheid van de Belgen (56%) kiest voor vormen van hernieuwbare energie. Dit werd door een op vijf van de deelnemers aan dit onderzoek juist ingeschat. We scoren hier wel ondermaats in vergelijking met het Europees gemiddelde dat 63% bedraagt.

HOE DENKEN JULLIE OVER GROENE STROOM?

Er zijn uiteraard ook consequenties verbonden aan de productie van groene stroom.

 • Dat de productie niet altijd is verzekerd noch met windturbines (32%) noch met zonnepanelen (45%) vonden jullie het belangrijkste nadeel. De combinatie van beide vangt dit probleem deels op maar het blijft een heikel punt in de transitie van fossiele bronnen naar hernieuwbare energiebronnen voor het opwekken van groene stroom. Volgens sommigen kan de (thuis)batterij een deel van de oplossing worden. Anderen hebben hier hun twijfels bij.
 • De Vlaskracht vennoten storen zich minst aan de visuele hinder van turbines (11%) en zonnepanelen (7%). Nochtans is dit voor anderen helaas vaak de reden om zich te verzetten tegen de installatie van windturbines.

 • Jullie zijn helemaal overtuigd van de noodzaak van hernieuwbare energie voor de productie van stroom om de klimaatverandering aan banden te kunnen leggen.
 • Hiervoor moeten er volgens jullie extra windturbines op zee (offshore) komen naast zonnepaneelinstallaties en windturbines op land (onshore).
 • Jullie zijn niet alleen overtuigd dat er extra windturbines op het land moeten komen, jullie zouden ermee instemmen als die bij jullie in de buurt zouden worden geplaatst. (95%)
 • Zoals hierboven blijkt is zelfs vier op tien bereid hier eventuele ongemakken bij te nemen. De helft van het panel zegt enkel ja onder bepaalde voorwaarden:
  • 8/10 willen geen geluidshinder en slagschaduw ondervinden
  • 6/10 wil hiervoor geen waardevolle natuur opgeofferd zien
  • 5/10 wil niet dat zijn buurt hier last van ondervindt
  • 4/10 wil in de opbrengsten kunnen delen
  • 1/5 wil niet dat vogels en vleermuizen hiervan slachtoffer worden
  • 1/10 wil hiervan geen visuele hinder ondervinden.
 • Jullie willen dat Vlaskracht eerst in zon investeert gevolgd door wind op zee en dan op land. Maar de verschillende meningen liggen dicht bij elkaar.
 • Van wie nog extra aandelen kan en wil aankopen (max. 20 aandelen van €250), verkiest 33% van de aandeelhouders aandelen in een windproject op zee, 23% verkiest een windproject op land en 22% kiest voor een zonnepaneelproject. De rest heeft het maximum bereikt of is niet van plan om bijkomende aandelen aan te kopen.

HOE GAAN JULLIE OM MET ELEKTRICITEIT?

 • 76% van de aandeelhouders heeft zonnepanelen.
 • 17% heeft een digitale teller en nog 13% overweegt een overstap naar de digitale teller.
 • Meer dan de helft (55%) van de respondenten aan deze bevraging houdt zijn elektriciteitsverbruik bij. 20% doet dit met een speciale app (EnergieID 38% en Smappee 5%). Maar Excel en het notaboekje worden hiervoor ook nog heel vaak gebruikt.

INTERESSE

Enkele keren per jaar nodigen we sprekers uit waarop we jullie dan uitnodigen. Van de onderwerpen die we voorstelden zou 52% van de respondenten zich inschrijven voor een spreker die het over het capaciteitstarief heeft, 40% voor een event over warmtepompen en respectievelijk 35%, 33% en 29% voor een event over het optimaliseren van het energieverbruik, de digitale teller en offshore windprojecten. Hier houden we zeker rekening mee in 2022.

ELEKTRISCHE DEELAUTO’S

 • Met Vlaskracht zijn we partner in het deelautoproject van Coopstroom en ondersteunen we ook elektrisch autodelen voor onze vennoten. 8% van de respondenten maakt hiervan nu al gebruik en 29% wil hier nog gebruik van maken.
 • 30% van de deelnemers aan deze bevraging zegt deel te willen uitmaken van een groep die samen een elektrische auto met elkaar delen. Vlaskracht kan groepen die dit wensen mee op weg helpen.

Het volledige rapport van deze bevraging kan je hier downloaden.