Algemene Vergadering 14 mei 2022

Zaterdagvoormiddag 14 mei 2022 kwam de Algemene Vergadering van Vlaskracht cv samen in Snowball
waar Vlaskracht cv zijn kantoor en maatschappelijke zetel heeft. … vennoten namen deel aan deze
vergadering.

Naast een voorstelling van het activiteitenverslag van 2021 werd ook vooruitgekeken naar de plannen en
projecten voor 2022 en 2023. Zo zijn we op vandaag volop in onderhandeling met enkele bedrijven in
Zuid-West-Vlaanderen voor de participatie in zowel PV-installaties als in windturbines. Voor deze
projecten zijn we gebonden door een geheimhoudingsovereenkomst maar zodra dit kan, zullen we je
hierover meer informatie verschaffen.

Zoals het hoort op een aandeelhoudersvergadering, stelden we ook het financiële jaarverslag 2021 voor
met een presentatie van de balans en de resultatenrekening op 31/12/2021. Een jaar waarin voor het
eerst winst werd gerealiseerd waarmee in eerste instantie de verliezen van de eerste jaren werden
teruggedraaid (€11.302,91). De Algemene Vergadering stemde in om een deel van de nog beschikbare
winst (€9656,25) uit te keren in de vorm van een dividend van bruto 1,5 % op elk aandeel van €250 of
€3,75 per aandeel. De fiscus roomt dit via de roerende voorheffing met 30% af zodat het netto dividend
neer komt op €2,625 per aandeel. Via de belastingaangifte van 2023 (inkomsten 2022) zal deze roerende voorheffing teruggevorderd kunnen worden. Hiervoor ontvang je van Vlaskracht cv tijdig nog een fiscaal attest. De rest van de winst werd voorzien als financiële reserve van Vlaskracht. (€3604.5)
Op de Algemene Vergadering werden dus volgende zaken unaniem goedgekeurd:
– De uitkering van een dividend
– De jaarrekening 2021
– De kwijting van de bestuurders en de accountant
– De wijziging van het bestuursorgaan

De notulen van de Algemene Vergadering 2021 op 14 mei 2022 en bijhorende presentatie, het
activiteitenverslag en de goedgekeurde jaarrekening van 2021 kan je hier inkijken.