Buurtbevraging project Windturbines Avelgem – Zwevegem 

Harelbeke, 15/02/2022. 

In kader van een vergunningsaanvraag voor het plaatsen van 2 windturbines op de grens Avelgem – Zwevegem werd op 15 februari 2022 een buurtbijeenkomst georganiseerd door Vlaskracht cv in ‘t Scheldeschuurke. Deze aanvraag zal ingediend worden door de Engie en Eneco, de ontwikkelaars van dit project. In het geval de vergunning wordt toegekend, zal Vlaskracht hierin investeren met kapitaal samengebracht door zijn coöperanten.  

Tijdens deze bijeenkomst waarop een 100-tal buurtbewoners op af kwamen, werden de resultaten van de eerdere online buurtbevraging voorgesteld en het project toegelicht.  

Voor de online buurtbevraging die in januari 2022 liep, werden in een straal van drie kilometer rond de plaats waarvoor een vergunning voor de bouw van twee windturbines zal worden ingediend, 2828 uitnodigingen per brief verstuurd. 10% van hen vulde de bevraging volledig in.  

Vragen van de buurt over dit windproject.  

In deze bevraging peilden we naar de houding t.a.v. duurzame energie en in het bijzonder windenergie. Daarnaast kregen de deelnemers ook de kans hun vragen die ze door experten behandeld willen zien, voor te leggen. Deze bundelden we in de volgende 15 vragen: 

 1. Waarom plaatst men turbines in open landschap waar ook weinig verbruik is? 
 1. Kunnen er ijsblokken van de wieken vallen? Draaiend en bij stilstand? 
 1. Wat is de impact van infrageluid? 
 1. Wat is de impact van slagschaduw op de omringende landbouwgewassen? 
 1. In hoeverre is een windturbine duurzaam? (productie, transport, recyclage, …) 
 1. Heeft de fundering van windturbines impact op de drainage van het grondwater en de vruchtbaarheid van de landbouwgrond? 
 1. Wat is de levensduur van een windturbine? 
 1. Worden gronden aangekocht voor de bouw van windturbines? 
 1. Wat is de impact op de waarde van een woning en gronden in de buurt van een windturbine? 
 1. Wat is het verschil tussen dit project en het vorige project dat niet werd vergund? 
 1. Hoe schadelijk zijn windturbines voor vogels en vleermuizen? 
 1. Verstoort een windturbine het landschap? 
 1. Wat is de impact van een windturbine op welzijn en gezondheid? 
 1. Zorgt een windturbine voor geluidshinder? 
 1. Krijg ik last van slagschaduw? 

Aan deze lijst werden ook nog eens de extra vragen toegevoegd die tijdens de buurtbijeenkomst aan bod kwamen.  

Algemeen 

 1. Wat is de hoogte van de windturbine en wat is hieraan veranderd tegenover de vorige vergunningsaanvraag? 
 1. Op welke basis werd deze locatie geselecteerd en waarin onderscheidt deze locatie zich van de eerdere locatie waarvoor de aanvraag toen werd afgekeurd? Is er meer wind? Is er minder last van slagschaduw? Is er minder impact op het landschap?) 
 1. Waarom een nieuwe aanvraag indien als bij de vorige aanvraag reeds bleek dat er geen lokaal draagvlak was? 
 1. Kan men garanderen dat deze windturbines geen gevaar vormen voor fietsers en voetgangers?  
 1. Zullen deze windturbines impact kunnen hebben op het lokale (fiets)toerisme? 
 1. Welke bijkomende werken zullen uitgevoerd worden om de windturbines te connecteren aan het stroomnet? Wat is de impact hier van? 
 1. Wat zal er met deze windturbines gebeuren moesten de projectontwikkelaars failliet gaan? 
 1. Uit welke materialen bestaan deze windturbines en hoe zullen deze gerecycleerd worden op einde levensduur? 
 1. Welke bijkomende infrastructuur wordt aangelegd bij bouw en uitbating van de windturbine (HS-cabine, toegangsweg, …). En hoeveel landbouwgrond wordt hiervoor opgeofferd? 
 1. Welke voorzieningen kunnen de projectontwikkelaars voorzien voor de directe buren om de overlast maximaal te beperken (geluidsisolatie, …. )? 
 1. Wat is de diameter van de rotor en wieken van de windturbine (bestaande turbines in Avelgem hebben een diameter van 85m)? 
 1. Waarom wordt er gekeken om een zo groot mogelijke windturbine te plaatsen en niet gewoon de middelmaat van wat reeds staat in Vlaanderen? 
 1. Waarom de focus van de ontwikkelaars voor onshore windenergie en niet meer de focus op offshore? 
 1. Wat is de procedure vanaf indiening vergunning (wie beslist, waar kan je dossier inkijken, …)?  

Locatie 

 1. Hoever moet een windturbine minimaal staan van een huis? 
 1. Kan er aangetoond worden dat deze windturbines niet in agrarisch waardevol gebied komen te staan? Volgens bepaalde buurtbewoners is dit wel zo. 

Geluid 

 1. Wat is geluidsimpact van de windturbine naarmate ze groter en hoger worden? 
 1. Welke technologische maatregelen worden genomen om het geluid te beperken? (stilstand, aanpassing wieken met haaienvinnen, …) 
 1. Kan men aantonen dat alle geluidsnormen gerespecteerd worden, zeker naar de direct omliggende woningen? 
 1. Indien er overlast van geluid, hoe kan de buurt dit melden en hoe wordt dit verwerkt? 

Schaduw 

 1. Kan men de impact van slagschaduw visualiseren voor de buurt? Wie krijgt er wanneer last van? Op welke tijdstippen rekening houdend met de seizoenen? 
 1. Hoe wordt de impact van slagschaduw gemeten en geregistreerd?  
 1. Hoe en waar kan je overlast van slagschaduw melden?  

Deze vragen werden gebundeld overgemaakt aan de projectontwikkelaars Engie en Eneco die ze verder laten onderzoeken door onafhankelijke experts. De antwoorden hierop zullen ook aan bod komen tijdens een expo in Spirits Vally, Doorniksesteenweg 402 te 8583 Bossuit op 19 en 26 maart telkens tussen 10 en 12 u.  

De rol van Vlaskracht in dit windproject 

Tijdens de buurtbijeenkomst werden ook vragen gesteld over de rol van Vlaskracht in dit project. Hieronder lichten we nog eens de rol toe zoals we dit ook tijdens de buurtbijeenkomst hebben gedaan. 

Vlaskracht cv is een lokale energie burgercoöperatie die met het geld van zijn coöperanten investeert in duurzame energieprojecten in de regio van Zuid-West-Vlaanderen. Hiervoor probeert Vlaskracht telkens draagvlak te creëren bij de burger. Zowel de bestuurders als de helpers zijn onbezoldigde vrijwilligers.  

Engie en Eneco zijn als projectontwikkelaar in dit project verantwoordelijk voor de keuze van de locatie. Zij laten ook de technische studies uitvoeren die wettelijk verplicht zijn in het kader van de vergunningsaanvraag die ook door beide partijen zal worden ingediend.  

Vlaskracht cv heeft de taak op zich genomen om de buurt te consulteren en hen te informeren over deze plannen. Zo kwam de buurtbevraging en het buurtoverleg er op initiatief van Vlaskracht cv. Vlaskracht is ook het aanspreekpunt voor de bewoners die vragen hebben voor de betrokken lokale overheden en de projectontwikkelaars.  

Vlaskracht investeerde reeds in verschillende zonnepaneelinstallaties in samenwerking met lokale openbare besturen. Dit gebeurde in alle projecten met 100% burgerkapitaal. Op die manier delen burgers mee in de winsten die de productie van deze groene stroom kan opleveren.  

Vandaag zet Vlaskracht volop in op windprojecten zowel op land (onshore) als op zee (offshore) om hun aandeel in de productie van groene energie verder op te trekken.  

Voor het behalen van de vergunning voor het project in Avelgem – Zwevegem is burgerparticipatie niet noodzakelijk. Maar door hierin met Vlaskracht cv te investeren, bieden we de lokale burger de kans te delen in de winsten en op die manier naast de lasten ook te kunnen genieten van de baten ervan.  

Met vriendelijke groeten, 

Vlaskracht cv 

info@vlaskracht.be